આઘાત

You are currently viewing આઘાત

આંસુને હવે વહી જવા દે,
વાત આંખોને કહી જવા દે,

ખંજર તો કાઢીને ફેંકી દે જાતે,
ફાંસ ભલેને રહી જવા દે.

તૂટેલા હૈયાથી કોણ નથી રડતું?
જોતી હોય દુનિયા તો જોઈ જવા દે.

ફાટે જો વાદળ તો સર્જે તારાજી,
ધરતીને સાંબેલું સહી જવા દે.

ઈરાદો એણે પણ જાહેર કર્યા છે તો,
આર કે પાર હવે થઈ જવા દે.

પીંજરને રાખીને શું કરવું તારે?
એનું છે એને એ લઈ જવા દે.

દરિયો બૌ મોટો છે, ઘણાં મળશે “કાચબા”,
એળે આમ જીવતરને નહીં જવા દે. … આંસુને હવે૦

– ૧૮/૦૧/૨૦૨૨

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. Ishwar panchal

    ભાવવિભોર કરી દેતી કવિતા.
    સાચી વેદનાને બરાબર રજૂ કરતી કવિતા.