આત્માનો ભાર

You are currently viewing આત્માનો ભાર

ખીસ્સામાં શું કામ દબાવીને રાખો છો?
સુખ વહેંચવાથી વધે છે.

ખીસ્સામાં શું કામ દબાવીને રાખો છો?
દુઃખ વહેંચવાથી ઘટે છે.

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply