અકળ મૌન

You are currently viewing અકળ મૌન

તું કંઈ બોલે તો સમજ પડે,
ચુપ્પી તોડે તો સમજ પડે,
કેવી ગડમથલ છે તારાં મનમાં?
મોઢું ખોલે તો સમજ પડે.

સામું જોવે તો સમજ પડે,
ચર્ચા છેડે તો સમજ પડે,
ગાંઠ બાંધી ને બેઠો છે,
પૂર્વાગ્રહ છોડે તો સમજ પડે.

ફોડ પાડે તો સમજ પડે,
વાત માંડે તો સમજ પડે,
ફીકર, મને, તારી, છે “કાચબા”,
તું એ માને તો સમજ પડે.

– ૨૪/૦૬/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply