અટલ

You are currently viewing અટલ

રસ્તાં બદલી નાંખ્યાં,
લક્ષ્ય એક જ રાખ્યું,

તારા બદલી નાંખ્યાં,
ભાગ્ય એક જ રાખ્યું,

પત્થર બદલી નાંખ્યાં,
મંદિર એક જ રાખ્યું,

વાઘા બદલી નાંખ્યાં,
મ્હાયલું એક જ રાખ્યું,

માથા બદલી નાંખ્યાં,
ખિતાબ એક જ રાખ્યું,

રાજા બદલી નાંખ્યાં,
રાજ્ય એક જ રાખ્યું,

કાટલાં બદલી નાંખ્યાં,
ત્રાજવું એક જ રાખ્યું,

ઓટલાં બદલી નાંખ્યાં,
ભજન એક જ રાખ્યું,

છાપરાં બદલી નાંખ્યાં,
મુકામ એક જ રાખ્યું.

તાળાં બદલી નાંખ્યાં,
બારણું એક જ રાખ્યું,

પાત્રો બદલી નાંખ્યાં,
પાણી એક જ રાખ્યું

અરીસા બદ્લ્યાં “કાચબા”
સત્ય એક જ રાખ્યું.

૦૨/૦૪/૨૦૨૧

 

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply