ચોક્કસ

You are currently viewing ચોક્કસ

એનું નામ લીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું,
એકવાર કીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું,

મારાથી જે બન્યું, મેં બધું જ કરી લીધું,
એણે જોઈ લીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું,

જે હવે કરવાનું, બધું એણે જ કરવાનું,
એણે સાંભળી લીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું,

જરૂર પણ નથી કંઈપણ, શબ્દોમાં કેહવાની,
એણે સમજી લીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું,

જોઈ લેશે જાતેજ, ઘસરકા જેટલાં શરીરે,
એણે નોંધી લીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું,

હા હું સમજું છું, બરાબર તારી સમસ્યાને,
એણે બોલી દીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું,

ફિકર “કાચબા” મૂકી, કે કામ ક્યારે થાશે,
એણે હાથમાં લીધું, એટલે પત્યું જ સમજવાનું.

– ૧૦/૦૬/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply