ઘાત ગઇ

You are currently viewing ઘાત ગઇ

કોઈ ઘાત હશે, ટળી ગઈ,
કોઈ દિલથી દુઆ, ફળી ગઈ,
વંટોળ થવાની હતી શક્યતા,
ડમરી થઈને શમી ગઈ.

પૂરપાટ દોડતી હતી સવારી,
શૂળ આડી નડી ગઈ,
અવરોધ એટલો પ્રચંડ લાગ્યો,
એજ જગ્યાએ ઢળી ગઈ.

અંધારિયા એ અઘોર વનમાં,
આફત માથે પડી ગઈ.
ભર બપોરે, ઠંડે પહોરે,
વાદળી કાળી ચડી ગઈ,

ઠોકર ખાઈને જ્યાં પડ્યો,
એક ફકીરની ઝૂંપડી મળી ગઈ.
અંદરથી એક સંદેશ આવ્યો,
પ્રાર્થના તમારી ફળી ગઈ.

બેવ હાથે ઉંચક્યો એમણે,
સારવાર તરત઼ મળી ગઈ.
ખાન-પાન ની વાત થાય ત્યાં,
મલમ-પાટી વળી ગઈ.

શૂળ કાઢ્યો,પાટો વાળ્યો,
વાદળી કાળી હટી ગઈ,
દુઆ કોઈની દિલથી “કાચબા”,
તારા માટે ફળી ગઈ.
કોઈ ઘાત હતી, ટળી ગઈ.

– ૦૫/૦૧/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply