જક્કી

You are currently viewing જક્કી

વાંકા વળીને પણ જોયું,
હાથ જોડીને પણ જોયું,

સામું મળીને પણ જોયું,
પાછું ફરીને પણ જોયું,

સીધા રહીને પણ જોયું,
આડા પડીને પણ જોયું,

ખોટું હસીને પણ જોયું,
સાચું રડીને પણ જોયું,

મોઢે માંગીને પણ જોયું,
હાથે છોડીને પણ જોયું,

કહ્યલું કરીને પણ જોયું,
માંગ્યું ધરીને પણ જોયું,

ધ્યાન રાખીને પણ જોયું,
ઝેર ચાખીને પણ જોયું,

ભયાનક સ્વપ્ન જેવું “કાચબા”,
દ્રશ્ય જાગીને પણ જોયું.

– ૨૯/૧૨/૨૦૨૧

[એને મનાવવા માટે કંઈ કેટલુંય કર્યુ, બધાં અપમાન સહીને પણ એની બધી જ શરતો માની, તે છતાંય જાણે પથ્થર પર પાણી. એ એટલો તો “જક્કી” નીકળ્યો કે જરાય ટસ નો મસ નહીં થયો, અને આખરે વેઠવાનું તો મારે જ આવ્યું….]

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has 3 Comments

  1. Pravina sakhiya

    વાહ…કાચબાભાઈ…ખૂબ સરસ 👌✍️

  2. Ishwar panchal

    સચ્ચાઈ થી પરિપૂર્ણ સાથે અનુકંપિત ભાષા જે સર્વસ્વીકૃત હોય છે.

  3. ચેતન

    સરસ ….રચના