જેમ તમને યોગ્ય લાગે

You are currently viewing જેમ તમને યોગ્ય લાગે

મને જે યોગ્ય લાગ્યું, મેં કરી દીધું,
જો તમને યોગ્ય લાગે, તો તમે કરો.

ધરવા જેવું લાગ્યું, પ્રલોભન ધરી દીધું,
વિચાર, કરવા જેવું લાગે, તો તમે કરો.

આપવા જેવું લાગ્યું, પુષ્પ આપી દીધું,
હાર, કરવા જેવું લાગે, તો તમે કરો.

નાખવા જેવું લાગ્યું, માંગું નાખી દીધું,
સ્વીકાર, કરવા જેવું લાગે, તો તમે કરો.

બાંધવા જેવું લાગ્યું, સગપણ બાંધી દીધું,
નિભાવ, કરવા જેવું લાગે, તો તમે કરો.

દઈ દેવા જેવું લાગ્યું, હૈયું દઈ દીધું
રમત, કરવા જેવું લાગે, તો તમે કરો.

કહેવા જેવું લાગ્યું, “કાચબા” કહી દીધું,
જો કરવા જેવું લાગે, તો તમે કરો.

– ૦૫/૧૨/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply