રમકડું

  • Post published:06-Oct-20

રમકડાં કોઈ મને મોંઘા નથી પડતાં, પણ તને જે મળ્યાં છે એની તને કિંમત સમજાય, તને જે સુવિધાઓ મળે છે એનું મહત્વ તને સમજાય એ પણ જરૂરી છે.

Continue Readingરમકડું

ક્રોટોન

  • Post published:06-Oct-20

પુષ્પ વિનાના રંગબેરંગી પાનવાળા છોડની મનોદશા.... રંગ નથી, સુગંધ નથી, કોમળ મારા અંગ નથી, કાંટા મારે શું કામ રાખવા? કોઈની સાથે જંગ નથી....

Continue Readingક્રોટોન

સુગંધ

  • Post published:05-Oct-20

તું મારા માટે કેટકેટલું કરે છે, મારા જીવનને સુગંધથી ભરી દેવામાં પુરે પૂરો સમર્પિત રહે છે, અને બદલામાં શું માંગે છે? કે હું ફક્ત તને પાણી પાઉં , એ પણ હું કરી શક્તિ નથી,

Continue Readingસુગંધ