શાપિત

You are currently viewing શાપિત

ચુંટશો નહીં ફૂલોને, લૂંટાઈ જશે કાંટા,
એકજ તો એની સાથે હસીને બોલતા’તા.

રહેતા’તા એકમેકની હુંફમાં બંને,
એકજ ડાળે કેવા, મળીને ઝૂલતા’તા.

અડકતાયે નો’તા એના કોમળ અંગોને,
ટોળે વળીને બસ ભમરાને રોકતા’તા.

ગાતી એ ગીત, ગણગણીને મધુરા,
નિસ્વાર્થ પ્રેમથી મસ્તીમાં ઝૂમતા’તા.

કચડાઈને ફૂલો તો વહાવી દેશે સુગંધ,
કાંટાને પાણીના વચનો રોક્તા’તા.

સુકાઈને મળી જશે પાંખડીઓ ખાતરમાં,
કાંટા ને તાપમાં વાડ કરવા મુક્તા’તા.

ફોરમ છોડીને મુક્ત થઇ જાશે ફૂલો,
કાંટા તો “કાચબા” શ્રાપ જીવતા’તા.

– ૦૨/૦૧/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply