પ્રેમરસ ની કવિતાઓ

સંભાળીને

  • Post published:14-Sep-22

રમત રમતમાં ખેલ કરી જાય છે લોકો,લાગણીઓ સાથે રમી જાય છે લોકો. ઉમળકા સાથે રોજ આવીને ભેટે, ને-હાથમાંથી અચાનક સરી જાય છે લોકો. ભીડ ચીરીને કોઈ ઉતરી જાય મનમાં,નીકળીને ભીડમાં ભળી જાય છે લોકો. મીઠેરો સાદ દઈ દોડાવે અંધારે,ગોઠવીને છટકું પુરી જાય છે લોકો. વર્ષોના વાયદે કરાવે સહાયતા પણ-પહેલાં જ પોકારે ફરી જાય છે લોકો. આંખો ઢાંકીને જાણે…

Continue Readingસંભાળીને

મહેચ્છા

  • Post published:21-Apr-22

લગભગ એવું કશું જ બાકી વધ્યું નથી જેની કામના હોય તારી પાસેથી.‌ છતાં એક વાર તને મળવાની, જાણવાની અને સમજવાની “મહેચ્છા” છે....

Continue Readingમહેચ્છા

અવસર

  • Post published:19-Apr-22

મારા પર તને ગુસ્સો છે જાણું છું, પણ મારો વિશ્વાસ કર, મને મારી વાત કહેવાનો "અવસર" તો આપ, તારી બધી જ ગેરસમજણ દૂર થઈ જશે...

Continue Readingઅવસર

શું કહે છે?

  • Post published:18-Apr-22

આમ ક્યાં સુધી આશંકા અને અનુમાન પર ભવિષ્યને લટકતું રાખશું. એક વાર પ્રયોગ કરી જોઈએ તો ખબર પડે શું પરિણામ આવે છે. બોલ “શું કહે છે?” અખતરો કરી જોવો છે?...

Continue Readingશું કહે છે?

એક મુલાકાત

  • Post published:16-Apr-22

એને મળવા જાઉં એ ઘણાંને ગમતું નથી, પણ શું કરું એનાં વગર પાલવે એમ નથી. એની “એક મુલાકાત" માટે ગમે તે કરી જાઉં, ભલેને પછી આછકલી હોય...

Continue Readingએક મુલાકાત