બસ થોડીક વાર

You are currently viewing બસ થોડીક વાર

જરીક વાર બેસ, પછી આંખ ખોલી દેજે,
વાત થોડીક કર, પછી આંખ ખોલી દેજે,

હજી તો બાંધું જ છું પડીકું, પ્રેમ નું,
ધીરજ થોડીક ધર, પછી આંખ ખોલી દેજે … જરીક વાર બેસ…

હજી તો પહેલો પહેલો જ છે, પ્રયત્ન,
કોશિશ થોડીક કર, પછી આંખ ખોલી દેજે….જરીક વાર બેસ…

હજી તો હાથ તારો લીધો જ છે, હાથમાં,
હિંમત થોડીક કર, પછી આંખ ખોલી દેજે …જરીક   વાર બેસ…

હજી તો માથું મુક્યું જ છે, ખોળામાં,
ચંપી થોડીક કર, પછી આંખ ખોલી દેજે. ……જરીક વાર બેસ…

હજી તો ફર્યા જ છે પહેલો, સપ્તપદી નો,
ઝડપ થોડીક કર, પછી આંખ ખોલી દેજે. …..જરીક વાર બેસ…

હજી તો આંખ મીંચી જ છે, “કાચબા”એ,
કશક થોડીક કર, પછી આંખ ખોલી દેજે… …જરીક વાર બેસ…

– ૦૪/૧૨/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. Kunvariya priyanka

    Mast