ચલક ચલાણી

You are currently viewing ચલક ચલાણી

ચાલોને રમીએ ચલાક ચલાણી,
ચલક ચલાણી, પેલે ઘેર ધાણી,…(૨)

ઓલા ઘેર…ઓલા ઘેર…
મારા નહીં… ઓના ઘેર… (૨)

માંગી માંગીને કરીએ ઉજાણી…(૨)

ચાલોને રમીએ ચલક ચલાણી…

-૨૧/૦૫/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply