દ્રષ્ટિકોણ

You are currently viewing દ્રષ્ટિકોણ

જ્યારે પણ મળો તો, સવાલ કરો છો,
મારાં ભૂંડા હાલ કરો છો,
પહેલાં ચિંથરેહાલ કરો છો,
ખોટું, ખોટું, પછી વ્હાલ કરો છો.

તમે પણ યાર, કમાલ કરો છો,
રસ્તા વચ્ચે બબાલ કરો છો,
પહેલા આંખો લાલ કરો છો,
કેટલી પછી ધમાલ કરો છો.

મારો કેટલો, પણ, ખ્યાલ કરો છો,
ફીકર વરસાવીને ન્યાલ કરો છો,
દુનિયા ગમે તે સમજે “કાચબા”
તમે પ્રેમથી માલામાલ કરો છો.

– ૦૩/૦૨/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply

This Post Has One Comment

  1. Kunvariya priyanka

    વાહ