સાપ-સીડી

You are currently viewing સાપ-સીડી

એની યોજના પર વિશ્વાસ રાખ,
બાજી ગમે ત્યારે બદલી શકે છે.

એની ક્ષમતા પર વિશ્વાસ રાખ,
પાસો છેલ્લી ઘડીએ પલટી શકે છે.

પહોંચી ગયો છે ૯૬ પર, ખુશ ન થા,
૯૮ એ પણ સાપ તને કરડી શકે છે.

રહી ગયો જો પાછળ, તો પણ ગમ ન કર,
સીડી તારી બાજુએ, પણ કોઈ સરકી શકે છે.

કરી શકે છે ઉપર-નીચે, જયારે જેને ચાહે,
પાસાની ચાલને, કોણ અહીંયા પરખી શકે છે.

ચાલવાને તારે, ને મારે, ને સૌને, સરખા જ ખાના,
એ ચાહે ત્યારે જ, તે, ૧૦૦ ઉપર પહોંચી શકે છે.

ચાલતા રહેવાનું “કાચબા”, જેમ એ ચલાવે,
જેટલાં પાસો બતાવે, તું એટલાજ ચલવી શકે છે.

– ૨૯/૧૨/૨૦૨૦

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply