મોકળો માર્ગ

You are currently viewing મોકળો માર્ગ

લે, ભલે, તું આગળ નીકળ,
જો એમાં આનંદ મળતો હોય,
કહેજે મને જ તું બેધડક,
જો મારો છાંયો નડતો હોય,

માથે લઈને ચાલીશ નહીં,
જો મનમાં ચરુ ઉકળતો હોય,
પશ્ચાતાપનું પાણી રેડ,
જો અપરાધ કોઈ કનડતો હોય,

હું પણ ઘટતું પૂરું કરીશ,
જો પ્રભાવ મારો પડતો હોય,
ઝાંખો થઈને દીવો થઈશ,
જો સિતારો તારો ચઢતો હોય.

હું તો ખસી જઉં બાજુમાં,
જો ગોળો તારો ગબડતો હોય,
“કાચબા” રહીશ તોય હાથવગો,જો
કદાચ તું ક્યાંયે લથડતો હોય.

– ૨૧/૦૪/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply