સમર્પણ

You are currently viewing સમર્પણ

પડે તેમ દેવાય,
મળે તેમ લેવાય,
કુમળું આ મન જેમ,
વળે તેમ ટેવાય,

ચાકડા પર ઘડુલો,
ટીપે તેમ ઘડાય,
શુભાશુભ કર્મનો,
કરો તેમ ભરાય,

સૂરજ ને ચંદરવો,
ચઢે તેમ દેખાય,
વિધાતાના લેખ, એ
લખે તેમ લેખાય,

રખવાળો જેમ કરી,
રાખે તેમ રે’વાય,
જરૂર પડ્યે ખપ પૂરતુ,
મળે, તેમ લેવાય,

ધીરજ ને શ્રદ્ધાની,
ગુરુ ચાવી ”કાચબા”
અજાણ્યા દરવાજા,
ખુલે તેમ દેખાય.

પડે તેમ દેવાય…

– ૩૧/૦૫/૨૦૨૧

આ કવિતાને મિત્રો સાથે શેર કરો

Leave a Reply