ક્રોટોન

  • Post published:06-Oct-20

રંગ નથી, સુગંધ નથી,
કોમળ મારા અંગ નથી,
કાંટા મારે શું કામ રાખવા?
કોઈની સાથે જંગ નથી.

મધમાખીતો રસ ની સગી,
એ ના આવે, હું દંગ નથી,
પતંગિયાની વાત જવાદો,
ભમરાનોય મને સંગ નથી.

ભલે પ્રેમિકા ના લોભાય,
ભલે પ્રીતમનો સંગ નથી,
મહાદેવ દર્શન ના થાય,
તોયે તપસ્યા ભંગ નથી.

રંજ નથી મને જરાયે એનો,
એવો મારો ઢંગ નથી,
ક્ષણભર પણ આનંદ ન આપું,
એવો સાવ કઢંગ નથી.

કળી નથી તો શું થયું “કાચબા”,
મન મારે  ઉમંગ  નથી?
જ્યાં મળ્યા ત્યાં રંગ વિખેરું,
એમાં નિયમ ભંગ નથી.


– ૦૨/૧૦/૨૦૨૦

Continue Readingક્રોટોન

સુગંધ

  • Post published:05-Oct-20

જીવનમાં મારા તું ભેળવે છે સુગંધ, તોય
કોણ જાણે કેમ હું તને પાણી નથી પાતો.
નથી કરતો માવજત તારી હું કોઈદી, તોય
ન જાણે કેમ રોજ, તું નવી એક કળી ખીલવી જાણે છે…. જીવનમાં મારા….

તપાવતો તને પણ ઓછો નહિ હોય રવી,
ગજબ છે કે તું તારો છાંયો કરી જાણે છે,
ક્યાંથી આવતી હશે એ શક્તિ, જે
હવામાંથી પણ પાણી ખેંચી જાણે છે… જીવનમાં મારા…

પાન તને પણ છે, ને એ પીળા થાય છે,
ખબર મને પણ છે, એ ખરે ને તને પીડા થાય છે,
ઈચ્છા તને નહિ થતી હોય, હું દરકાર કરું તારી,

રણમાં આ કમળ ખીલવવાની ખુમારી તું ક્યાંથી આણે છે?… જીવનમાં મારા…

એવું નથી કે તું મારા ધ્યાનમાં નથી,
તું તો જાણેજ છેને કે હું પૂરા ભાનમાં નથી,
પાણી તો ‘કાચબો’ તને હમણાં પાઈ દે, પણ
તું ક્યાં મને રડાવતા જાણે છે… જીવનમાં મારા…


– ૨૭/૦૯/૨૦૨૦

Continue Readingસુગંધ